دبستان پسرانه ي شاهد حضرت علي اكبر

آموزشي و پرورشی

برنامه سالانه آموزشگاه سال تحصیلی87-86

 


                        صورتجلسه شوراي مدرسه   

                               دبستان شاهد علي اكبر                               

    

شماره: 4           تاريخ :  25/6/8۶

ساعت شروع : 8صبح          ساعت پايان: 12

                                                      

دستور كار جلسه :

ارتقاء كيفي فعاليتهاي: آموزشي        اداري                      پرورشي

تدوين برنامه هاي سالانه مدرسه                 هماهنگي امور نظارت بر فعاليتها

بررسي و تاييد برنامه هاي مربوط به برنامه سالانه مدرسه سال تحصيلي ۸۷- 8۶

تصميم گيري در مورد تصويب برنامه سالانه

برنامه ريزي در جهت نحوه اجرايي برنامه سالانه  


با حمد و سپاس خداوند متعال ، در اجراي ماده 5 آيين نامه اجرايي مدارس در خصوص نحوه تدوين برنامه سالانه ، جلسه شوراي مدرسه با حضور اعضاء تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر پيرامون ابعاد مختلف برنامه سالانه آموزشگاه در سال تحصيلي 86-۸۷كه پس از نياز سنجي از معلمان ، كادر اداري آموزشگاه ، دانش آموزان و اوليا دانش آموزان تهيه گرديد با عنايت به اولويتها و تواناييها ي مادي و معنوي به شرح پيوست توسط شورا با راي اكثريت تصويب شد. 

نام و نام خانوادگي

سمت

امضا

1- محمدرضا پاينده

مدير

 

2- محتشم احمدي نيا

معاون آموزشي

 

۳- مصطفی عبدالهی

نماينده معلمان

 

۴-رقیه نورمحمدی

پرورشی

 

۵-مرتضی حاج صادقیان

نماينده انجمن

 

 

 

 

فرم طراحی برنامه سالانه

طرحها و پروژه هاي سالانه آموزشگاه شاهد حضرت علي اكبر(ع) سال تحصيلي ۸۷- 138۶

اهداف آموزشي

طرحها

پروژه ها

زمان مناسب

مسئول اجرايي

نتايج عملكردها

تشكيل گروه آموزشي ويژه آموزگاران هم پايه به صورت ماهانه

1- همكاران محترم هم پايه به صورت ماهانه تشكيل جلسه داشته باشند.

2- در جلسات مسائل آموزشي بررسي و هماهنگي به عمل آيد.

3- نتايج جلسات در دفتر مخصوص هر كلاس جهت پيگيري لازم ثبت شود.

در طول سال تحصيلي

آموزگاران و معاونين آموزشي

 

تهيه پيك آموزشي جهت كلاسهاي اول و دوم در پايان هر هفته

1- تهيه پيك آموزشي از درسهاي رياضي و فارسي ويژه پايه اول

2- تهيه پيك آموزشي از درسهاي مختلف پايه دوم

3- انجام فعاليت در روزهاي جمعه توسط دانش آموزان با نظارت اوليا

درطول سال تحصيلي

آموزگاران پايه اول و دوم

 

بازديد از كلاسهاي همكاران

1- بازديد مدير آموزشگاه از كلاسهاي همكاران جهت تبادل نظر پيرامون مسائل آموزشي و پروروشي

2- بازديد معاونين آموزشي آموزشگاه از كلاسهاي همكاران جهت تبادل نظر پيرامون مسائل آموزشي و پرورشي

درطول سال تحصيلي

مدير و معاونين آموزشي

 

دعوت از صاحب نظران آموزشي در جلسات آموزشي مدرسه (شوراي آموزگاران)

1- دعوت از صاحب نظران تعليم و تربيت و افراد با تجربه

2- دعوت از سرگروههاي آموزشي جهت تبادل نظر با همكاران

درطول سال تحصيلي

مدير و معاونين آموزشي

 

استفاده از روشهاي تدريس فعال

1- تهيه كتب الگوهاي فعال تدريس براي آموزگاران

2- اجراي عملي الگوها توسط آموزگاران

3- بررسي نتايج در شوراي معلمان

در طول سال تحصيلي

مدير و معاونين آموزشي

 

 

ارتقا سطح علمي دانش آموزان

1- آشنا كردن دانش آموزان با علم و سرعت پيشرفت علم و نقش آن در زندگي انسانها

2- ارائه مشاوره و اطلاعات علمي به اوليا

3- برگزاري مسابقات علمي

در طول سال تحصيلي

مدير و معاون آموزشي و آموزگاران

 

ترويج فرهنگ مطالعه ايجاد علاقه و انگيزه در دانش آموزان به مطالعه كتابهاي غير درسي

1- گسترش فعاليت كتابخواني

2- آگاهي دادن به اوليا در زمينه ي نقش مطالعه در پيشرفت درسي

3- آموزش نحوه صحيح مطالعه

در طول سال تحصيلي

آموزگاران كتابدار

 

آشنايي همكاران با اهداف دوره ابتدايي

1- تهيه اهداف دوره ابتدايي و نصب آن در دفتر آموزشگاه

2- تهيه اهداف دوره ابتدايي و توزيع بين همكاران

3- بحث و تبادل نظر پيرامون اهداف در شوراي معلمان

در طول سال تحصيلي

مدير و معاونين آموزشي

 

استفاده از نظرات همكاران و دانش آموزان جهت تدوين برنامه كلاسي

 1- برنامه هاي كلاسي با نظر معلمان و دانش آموزان تدوين شود.

2- برنامه ها با توجه به دستورالعمل وزارتي تدوين گردد.

3- برنامه ها به صورت متنوع تهيه شود

اول سال تحصيلي

معاونين آموزشي و آموزگاران

 

 

 فرم طراحي برنامه سالانه

طرحها و پروژه هاي سالانه آموزشگاه شاهد حضرت علي اكبر(ع) سال تحصيلی ۸۷-۸۶

اهداف پرورشي

طرحها

پروژه ها

زمان مناسب

مسئول اجرايي

نتايج عملكردها

برگزاري مسابقات ويژه ايام ا...

1- به مناسبتهاي مختلف مسابقاتي طراحي و اجرا شود

2- به دانش آموزان شركت كننده به قيد قرعه جوايزي اهدا شود.

3- از موضوعات اخلاقي علمي و مذهبي استفاده شود

در طول سال تحصيلي

معاون پرورشي

 

فعال كردن صندوق پيشنهادات

1- توجيه دانش آموزان در خصوص استفاده از صندوق پيشنهادات

2- بررسي نظرات دانش آموزان پايان هر هفته توسط مدير

3- بازخورد مناسب نظرات دانش آموزان

در طول سال تحصيلي

مدير

 

تهيه و تجهيز كمد جوائز مربوط به نمازگزاران

1- تهيه جوايز متنوع جهت نمازگزاران در نمازخانه مدرسه

2- اهدا جوايز به دانش آموزان فعال در امر نمازجماعت

در طول سال تحصيلي

معاون پرورشي

 

ايجاد انگيزه و علاقه در دانش اموزان جهت شركت در نماز جماعت

1- آموزش نقش نماز به دانش آموزان به عنوان ستون  دين

2- آشنا نمودن دانش آموزان با احكام نماز

3- توجه به نقش الگوي والدين و معلمان

در طول سال تحصيلي

معاون پرورشي

 

تقويت كتابخانه مدرسه

1- تهيه كتب جديد براي كتابخانه مدرسه

2- پاكسازي كتابخانه از كتب قديمي پاره و كثيف

هفته اول مهرماه 85

كتابدار

 

 

تقويت استفاده از مجلات رشد

1- بحث و گفتگو پيرامون موضوع در جلسات آموزش خانواده

2- برگزاري مسابقه بين دانش آموزان و اهدا جوايز

پايان هر ماه

مدير معاون كتابدار

 

كيفيت بخشيدن به برنامه صبحگاه

1- برنامه ريز ي متنوع در برنامه صبحگاهي

2- تفويض مسئوليت به دانش اموزان جهت اجراي صبحگاه

3- شاد و مهيج برگزار نمودن برنامه ي آغازين

در طول سال تحصيلي

معاون پرورشي

 

تشكيل شوراي دانش آموزی ويژه دانش آموزان چهارم و پنجم

1- تبليغ و توجيه دانش آموزان پيرامون برنامه هاي شوراي دانش آموزي

2- تهيه امكانات مورد نياز جهت تبليغات دانش آموزان در انتخابات

3- برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي و تشكيل جلسات شورا

در زمان مقرر اداره

معاون پرور شي

 

آشنا نمودن دانش آموزان با روابط اجتماعي و با وظايف خود در مقابل خانواده دوستان و مربيان و عمل به وظايف خود

1- آموزش دانش آموزان با وظايف خود در مقابل خانواده و چگونگي احترام به آنان

2- آموزش دانش آموزان با وظايف خود در مقابل دوستان

3- آموزش دانش آموزان با وظايف خود در مقابل مربيان

در طول سال تحصيلي

معاون پرورشي و همكاران

 

برگزاری مسابقه از مجله پیوند

1- برگزاری مسابقه از مجله پیوند به صورت ماهانه

2- اهدا جوایز به اولیا حائز رتبه برتر در جلسات آموزش خانواده (به قید قرعه)

در طول سال تحصیلی

مدیر و مشاور

 

 

فرم طراحي برنامه سالانه

طرحها و پروژه هاي سالانه آموزشگاه شاهد حضرت علي اكبر(ع) سال تحصيلي 8۷ 138۶

اهداف بهداشتي

طرحها

پروژه ها

زمان مناسب

مسئول اجرايي

نتايج عملكردها

معاينه دهان و دندان دانش آموزان توسط مربي بهداشت

1- معاينه دهان و دندان همه دانش آموزان توسط مربي بهداشت

2- معرفي دانش آموزان داراي مشكل به مراكز درماني

در طول سال تحصيلي

مربي بهداشت

 

دعوت از پزشك جهت معاينه دانش آموزان

1- دعوت از پزشك و حضور ايشان در آموزشگاه جهت معاينه دانش آموزان

2- ارجاع دانش آموزان در صورت نياز به مراكز بهداشتي و درماني

در طول سال تحصيلي

مدير و مربي بهداشت

 

تهيه فرم ويژه مسواك

1- تهيه فرم ويژه مسواك زدن براي دانش آموزان

2- استفاده از نقش اوليا دانش آموزان در انجام فعاليت دانش آموزان

3- تشويق دانش آموزان فعال

در طول سال تحصيلي

مربي بهداشت

 

نقش تغذيه در سلامت دانش اموزان

1- اختصاص جلسه آموزش خانواده در خصوص  نقش تغذيه در سلامتی دانش آموزان  

2-دعوت از كارشناسان مرکز بهداشت شهرستان در جلسات آموزش خانواده

يك جلسه آموزش خانواده

مدير و معاونين

 

ارتقا بهداشت  دانش آموزان

1- دعوت از كارشناسان مراكز بهداشتي

2- كنترل نظافت دانش آموزان توسط مربي بهداشت

3- كنترل بهداشت مدرسه

در طول سال تحصيلي

مربي بهداشت

 

 

ارتقا بهداشت رواني

1- تشكيل جلسه آموزش خانواده و بحث پيرامون موضوع

2- تهيه و ارسال پيامها و بروشور به مناسبت هفته بهداشت رواني

هفته  بهداشت رواني

مشاور

 

آشنايي دانش آموزان با نكات مهم بهداشتي

1- تهيه پيامهاي بهداشتي توسط دانش آموزان

2- قرائت پيامها در برنامه هاي صبحگاهي

3- تشويق دانش آموزان

در طول سال تحصيلي

مربي بهداشت

 

تجهيز كمد كمك هاي اوليه

1- تهيه لوازم مورد نياز جعبه كمك هاي اوليه

2- توجيه دانش آموزان در مورد نحوه استفاده

اول سال تحصيلي

مدير و مربي بهداشت

 

 

 فرم طراحي برنامه سالانه

طرحها و پروژه هاي سالانه آموزشگاه شاهد حضرت علي اكبر(ع) سال تحصيلي 8۷ 138۶

اهداف تجهيزاتي عمراني

طرحها

پروژه ها

زمان مناسب

مسئول اجرايي

نتايج عملكردها

تهيه و گسترش امكانات ورزشي

1- تهيه امكانات ورزشي ازجمله توپ فوتبال  ، واليبال بسكتبال و تنيس روي ميز

2- اعلام نياز ها توسط مربي ورزش آموزشگاه و همكاران

اول سال تحصيلي

مدير و مربي ورزش

 

تهيه تجهيزات مورد نياز كمك آموزشي

1- تهيه نقشه هاي مختلف بنا به درخواست و نياز معلمان

2- تهيه لوحه هاي آموزشي جديد قرآن ، فارسي و..

3- تهيه نوارهاي آموزشي و سي دي و ... جهت آموزش

در طول سال تحصيلي

مدير و معاونين

 

تجهيز كمدهاي كلاسها و ميز آموزگاران

1- تهيه روميزي زيبا براي همه ميزهاي آموزگاران

2- تهيه لوازم التحرير مورد نياز هر كلاس

اول سال تحصيلي

مدير

 

ايجاد فضاي سبز وشادابي مدرسه

1- قسمت فضاي سبز آموزشگاه بازسازي شود

2- تهيه كوزه هاي گل جهت سالن و كلاسها

 اول سال تحصيلي

مدير

 

رنگ آميزي سالن و كلاسهاي طبقه پايين

1- رنگ آميزي كلاسهاي اول و دوم با رنگ شاد و جذاب

2- كشيدن تصاوير زيبا و جذاب در سالن و كلاسها

3- رنگ آميزي تخته كلاسها

شهريورماه 85

مدير

 

 

توسعه و رنگ آميزي كتابخانه

1- رنگ آميزي كتابخانه مدرسه

2- رنگ آميزي قفسه هاي كتابخانه

3- افزايش قفسه هاي كتابخانه

تا پايان آبان 85

مدير و كتابدار

 

آسفالت نمودن زمين ضلع شمالي آموزشگاه

1- آماده سازي و آسفالت زمين ضلع شمالي آموزشگاه

در طول سال تحصيلي

مدير

 

تجهيز كتابخانه هاي كلاسي ويژه كلاسها

1- تهيه كمد ويژه جهت نگهداري كتب ويژه كلاسها

2- تهيه كتب جديد

اول سال تحصيلي

مدير كتابدار

 

  

فرم طراحي برنامه سالانه

طرحها و پروژه هاي سالانه آموزشگاه شاهد حضرت علي اكبر(ع) سال تحصيلي 8۷ 138۶

ساير اهداف

طرحها

پروژه ها

زمان مناسب

مسئول اجرايي

نتايج عملكردها

استفاده از كلاسهاي انجمن علمي نوجوانان پايه پنجم

1- تشويق و ترغيب دانش آموزان جهت شركت در كلاسها

2- توجيه اوليا و دانش آموزان در مورد نحوه اجراي برنامه هاي كلاسهاي انجمن علمي نوجوان ويژه دانش آموزان كلاس پنجم

زمان تشكيل كلاسها

معاونين آموزشي

 

تشكيل و راه اندازي تعاوني مدرسه

1- تعاوني مدرسه با مشاركت و اداره دانش آموزان

2- تهيه مواد غذايي سالم جهت تعاوني آموزشگاه

 اول سال تحصيلي

مدير و معاونين

 

نصب آيينه و چوب لباسي سيار در كلاس

1- نصب آيينه و چوب لباسي سيار براي همه كلاسها

2- بحث وگفتگو پيرامون استفاده صحيح دانش آموزان

مهرماه 85

مدير

 

تهيه كمد مخصوص براي كلاسها

1- براي همه كلاسها كمد مخصوص جهت استفاده به عنوان كتابخانه و . . .

 اول سال

مدير

 

ايجاد نمايشگاه ويژه دانش آموزان

1- ايجاد نمايشگاه كارهاي دستي دانش آموزان در ايام دهه فجر انقلاب اسلامي

2- ايجاد نمايشگاه كتاب ويژه دانش آموزان

ايام دهه فجر

آموزگاران ومعاون پروررشي

 

  

فرم طراحي برنامه سالانه

طرحها و پروژه هاي سالانه آموزشگاه شاهد حضرت علي اكبر(ع) سال تحصيلي 8۷ -۸۶

امكانات و منابع

* استفاده از منابع مالي آموزشگاه جهت تهيه لوازم مورد نياز

* استفاده از تجربيات همكاران در برگزاري مسابقات و . . .

*استفاده از مراكز بهداشتي و درماني جهت معاينه و درمان دندان دانش آموز

*استفاده از پزشكان مجرب شهر جهت معاينه دانش آموزان ( در صورت امكان از اوليا پزشك)

* همكاري دانش آموزان جهت انجام برنامه ها

* استفاده از كارشناسان مراكز بهداشتي

*استفاده از نماز خانه آموزشگاه در برنامه هاي نماز جماعت

*استفاده از معلمان فعال جهت اجراي عملي الگوهاي تدريس

*دعوت از صاحبنظران جهت ارائه الگوهاي تدريس

*وجود كتب روشهاي تدريس

*استفاده از مشاور مدرسه در برنامه ها

*اشتراك همه دانش آموزان جهت دريافت مجلات رشد کودک ، نوآموز و دانش آموز

*استفاده از دانش آموزان فعال در برنامه ها

*استفاده از مربي پرورشي و كتابدار مدرسه در امور مربوط به صبحگاه و كتابخانه

*تهيه امكانات مورد نياز براي تبليغات شوراي دانش آموزي ( پارچه و . . .)

* استفاده از كارهاي دستي دانش آموزان در طول سال تحصيلي جهت برگزاری نمایشگاه  

* تهيه كتاب از كتابفروشي امور تربيتي آموزش و پرورش

*استفاده از نظرات همكاران جهت تهيه كتب جديد.

* اشتراک 80درصد دانش آموزان جهت دریافت مجله پیوند

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ساعت 8:46  توسط دبستان شاهد- محتشم احمدی نیا معاون آموزش  |